Bạn đang sử dụng máy tính của mình với rất nhiều các chương trình máy tính vô cùng khác nhau. Bạn muốn gỡ bỏ bớt những phần mềm không thực tế và cần thiết, tuy nhiên sau khi gỡ bỏ thì nó vẫn còn xót lại nhiều những tàn dư không