Hiện tại khi bạn không vào được facebook do một số nhà mạng chặn, có rất nhiều cách để vào facebook như vào bằng phần mềm, đổi dns, add-on,… Tuy nhiên thì sửa file host vào facebook là một cách tốt nhất để bạn truy cập vào facebook mà không bị hạn